Naše služby

1. Identifikácia škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia:

 • chemické faktory
 • pevné aerosóly
 • karcinogénne a mutagénne faktory
 • hluk
 • vibrácie
 • faktory spôsobujúce vznik profesionálnych kožných ochorení
 • biologické faktory
 • elektromagnetické žiarenie (optické, infračervené, ultrafialové, lasery)
 • ionizujúce žiarenie
 • fyzická záťaž
 • psychická pracovná záťaž
 • záťaž teplom a chladom

2. Určenie odberových miest na meranie faktorov pracovného prostredia

3. Hodnotenie pôsobenia faktorov pracovného prostredia a pracovných procesov

4. Vyhodnocovanie jednotlivých nameraných hodnôt (koncentrácií) faktorov pracovného prostredia a pracovných procesov

5. Zisťovanie možnosti kumulatívneho pôsobenia jednotlivých faktorov pracovného prostredia a pracovných procesov

6. Kategorizácia pracovných činností

7. Vypracovanie návrhu na zaradenie pracovných činností do evidencie rizikových prác, ktorý zamestnávateľ predloží v stanovených lehotách RÚVZ

8. Vypracovanie informácie, ktorú zamestnávateľ predloží každoročne k 31. decembru miestne príslušnému RÚVZ o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opaterniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce

9. Vypracovanie charakteristík profesií (kategorizácia) na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti na výkon práce

10. Vypracovanie zoznamov profesií, ktoré podliehajú lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci:

 • pred nástupom do práce
 • v súvislosti s výkonom práce
 • pred zmenou pracovného zaradenia
 • pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov
 • po skončení pracovného pomeru

11. Vypracovanie časového harmonogramu periodických lekárskych prehliadok vo vzťahu k jednotlivým profesiám

12. Vypracovanie náplne lekárskych preventívnych prehliadok pre jednotlivé profesie vrátane absolútnych a relatívnych kontraindikácií pre jednotlivé profesie

13. Vypracovanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre zamestnávateľa

14. Kontrola dodržiavania náplne lekárskych preventívnych prehliadok u vykonávateľov

15. Kontrola opodstatnenosti preradenia zamestnancov na inú prácu zo zdravotných dôvodov a vytypovanie vhodných profesií pre tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a pre dojčiace ženy

16. Návrhy na opatrenia pri výskyte špecifických zmien (podozrenia na choroby z povolania, choroby z povolania a iné poškodenia zdravia z práce)

17. Návrhy na opatrenia pri zvýšenom výskyte nešpecifických zmien zdravotného stavu

18. Odporúčanie a vykonávanie imunizácie ako prostriedku na znižovanie pracovnej neschopnosti

19. Spolupráca pri výbere zamestnancov na rekondičné pobyty podľa platných kritérií a na rehabilitačné pobyty

20. Spolupráca s bezpečnostne – technickou službou

21. Vykonanie auditu existujúcich písomných dokumentov, ktoré majú priamy vzťah k ochrane zdravia zamestnancov:

 • vykonanie auditu kariet bezpečnostných údajov
 • posúdenie zostatkových rizík
 • posudkov o riziku
 • prevádzkových poriadkov

22. Vypracovanie nových posudkov o riziku a prevádzkových poriadkoch (ak nie sú vypracované alebo nezodpovedajú platnej legislatíve)

23. Posúdenie účinnosti používaných osobných ochranných pracovných prostriedkov z hľadiska možného vzniku ochorení v súvislosti s expozíciou faktorom práce a pracovného prostredia

24. Vypracovanie smerníc o poskytovaní nápojov na pracoviskách

25. Vypracovanie smerníc o poskytovaní prestávok v pracovnom procese a o ich náplni

26. Účasť na periodických previerkach na pracoviskách s odbornými pracovníkmi bezpečnostne – technickej služby

27. Účasť na organizovaní systému zabezpečenia predlekárskej prvej pomoci

 • určenie náplne lekárničiek prvej pomoci
 • vypracovanie odborných dokumentov pre poskytovanie predlekárskej prvej pomoci pri pôsobení škodlivých faktorov pracovného prostredia (poškodenie chemickými faktormi, karcinogénymi a mutagénnymi faktormi, teplom a chladom, elektrickým prúdom)

28. Zdravotne – výchovná činnosť:

 • prednášková činnosť všeobecná (prevencia civilizačných ochorení, správne stravovacie návyky, ochrana před prenosnými ochoreniami) a špecifikácia so zameraním na faktory práce a pracovného prostredia
 • prispievanie do firemných oznamovacích prostriedkov

29. Poradenstvo pre efektívne plánovanie a zavádzanie nových technológií z hľadiska ochrany zdravia

30. Spolupráca so zástupcami zamestnancov, komisiou BOZP a orgánmi štátnej správy v oblasti ochrany zdravia pri práci a inšpekcie práce


Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!