Pracovná zdravotná služba

S celoslovenským pôsobením už viac ako 10 rokov, so správou viac ako 200 prevádzok a starostlivosťou o viac ako 12 000 zamestnancov.

Viac info Zákonné povinnosti Registrácia

Základné informácie

Sme spoločnosť pôsobiaca v oblasti pracovnej zdravotnej služby už viac ako 10 rokov. Naše dlhodobé praktické skúsenosti vám zaručia profesionálny prístup opierajúci sa vždy o aktuálne zákonné normy a legislatívu. Oblasť pracovného zdravia je v legislatíve komplexne vymedzená a pravidelne novelizovaná.

Heart icon

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z.

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2006

Heart icon

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z.

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.9.2007

Heart icon

Vyhláška MZ SR č. 458/2006 Z.z.

o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť, ktorá nadobudla účinnosť 14.7.2006

Čo vám ponúkame?Komplexné riešenie pracovnej zdravotnej služby vo vašom podniku

 • 1Identifikácia škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia
 • 2Určenie odberových miest na meranie faktorov pracovného prostredia
 • 3Hodnotenie pôsobenia faktorov pracovného prostredia a pracovných procesov
 • 4Vyhodnocovanie jednotlivých nameraných hodnôt (koncentrácií) faktorov pracovného prostredia a pracovných procesov
 • 5Zisťovanie možnosti kumulatívneho pôsobenia jednotlivých faktorov pracovného prostredia a pracovných procesov
 • 6Kategorizácia pracovných činností
 • 7Vypracovanie návrhu na zaradenie pracovných činností do evidencie rizikových prác, ktorý zamestnávateľ predloží v stanovených lehotách RÚVZ
 • 8Vypracovanie informácie, ktorú zamestnávateľ predloží každoročne k 31. decembru miestne príslušnému RÚVZ o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opaterniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce
 • 9Vypracovanie charakteristík profesií (kategorizácia) na účely posudzovania zdravotnej spôsobilosti na výkon práce
 • 10Vypracovanie zoznamov profesií, ktoré podliehajú lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci (pred nástupom do práce, v súvislosti s výkonom práce, pred zmenou pracovného zaradenia, pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov, po skončení pracovného pomeru)
 • 11Vypracovanie časového harmonogramu periodických lekárskych prehliadok vo vzťahu k jednotlivým profesiám
 • 12Vypracovanie náplne lekárskych preventívnych prehliadok pre jednotlivé profesie
 • 13Vypracovanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce pre zamestnávateľa
 • 14Kontrola dodržiavania náplne lekárskych preventívnych prehliadok u vykonávateľov

Pre podniky rôznych veľkostí a akéhokoľvek zamerania

Administratíva

Výrobné podniky

Reštaurácie

Potravinárstvo

Krajčírske podniky

Opravárenské podniky

Stavebné práce

Zdravotnícke zariadenia

Časté otázky a odpovede V oblasti pracovnej zdravotnej služby sa vykonávajú časté zmeny a úpravy zákonov. Prinášame vám aktuálne otázky a odpovede na to najdôležitejšie.

Pre koho je pracovná zdravotná služba povinná?
Čo mi pracovná zdravotná služba prinesie?
Aké následky môže mať absencia PZS vo vašom podniku?
Máme malú firmu, potrebujeme pracovnú zdravotnú službu?
Aký spôsob spolupráce sa v súvislosti s PZS odporúča?
Ako často je nevyhnutné vykonávať audit pracoviska?
Je nevyhnutné vykonávať vstupné pracovné prehliadky zamestnancov?
Máme zabezpečenú spoluprácu v rámci BOZP, je nevyhnutné mať ešte ďalšiu zmluvu s Vami?

Kde nás nájdete? Nájdete nás priamo v Poprade, v mestskej časti Matejovce na ulici Staničná 9. Naplánovať cestu k nám si môžete aj pomocou Google navigácie. Veľmi radi však prídeme osobne aj my k vám!

Navigovať Kontakt Registrácia

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!