Pre koho je pracovná zdravotná služba povinná?

Ochrana zdravia pri práci je povinná pre všetkých zamestnávateľov bez rozdielu.

Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť pre svojich zamestnancov zdravotný dohľad prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby a teda táto povinnosť vzniká zamestnaním prvého zamestnanca.

Pracovná zdravotná služba poskytuje komplexné služby v tejto oblasti a odborným dozorom a certifikovanými postupmi vykonáva viac ako 30 činností na pracoviskách a poskytuje odbornú zdravotnú starostlivosť pre všetkých zamestnancov. Foriem spolupráce s PZS je viacero.

Povinnosti zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vychádzajú predovšetkým z právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré boli implementované do právneho poriadku Slovenskej republiky. Táto skutočnosť je zakotvená aj v článku 36 Ústavy Slovenskej republiky: „Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, pričom zákon im zabezpečuje najmä právo na ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci, a to bez rozdielu.“

V tomto duchu je nevyhnutné pracovnú zdravotnú službu vnímať v dvoch rovinách. Služby externých dodávateľov splnia zákonné povinnosti a eliminujú možnosť sankcií zo strany kontrolných orgánov a zároveň minimalizujú pravdepodobnosť súdnych sporov so zamestnancami v súvislosti s poškodením zdravia vo vzťahu k práci pri výkone povolania.


Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!