Novinky v pracovnej zdravotnej službe v roku 2018

Od nadobudnutia účinnosti zákona č. 289/2017 Z. z. 1. decembra 2017 je povinný zamestnávateľ zabezpečiť plnenie povinnosti v oblasti ochrany zdravia a pracovného prostredia zamestnancov v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou (PZS), t.j. ruší sa činnosť bezpečnostného technika, autorizovaného bezpečnostného technika alebo bezpečnostnotechnickej služby pre zamestnancov 1. a 2. kategórie v tejto oblasti.

V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať na vedomie ponuku Pracovnej zdravotnej služby s.r.o. Poprad - Matejovce:

  • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a na základe tohto posúdenia zabezpečiť vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika 
  • dohľad nad pracovnými podmienkami,
  • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci,
  • poradenstvo zamerané na ochranu zdravia pri práci a predchádzanie vzniku chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou.

Hlavné výhody

  1. Vysoká odbornosť, ktorú zabezpečuje pracovný tím PZS pod vedením pracovného lekára – odborného garanta p. MUDr. Františka Šarišského a ďalších lekárov, ako aj odborne skúseného zdravotného personálu.
  2. Pracovná zdravotná služba s.r.o. v popradskom regióne ako prvá oprávnená firma, poskytujúca služby v ochrane zdravia pri práci s viac ako 10 ročnou pôsobnosťou – s príslušnou znalosťou charakteru miestneho prostredia, jeho požiadaviek a špecifík, a z toho vplývajúca maximálna dostupnosť služieb.
  3. Operatívnosť a bezprostredná dosažiteľnosť pri poskytovaní služieb pre zamestnávateľov i zamestnancov firiem – v prvom rade pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti o zamestnancov objednávateľa služby – zmluvní lekári sídliaci v rámci celého regiónu.

Neváhajte nás kontaktovať na našich kontaktných adresách a telefónnych číslach. V prípade záujmu o spoluprácu nám môžete vyplniť aj predbežný online formulár na našej webovej stránke http://www.pzssro.sk/pracovna-zdravotna-sluzba/objednavka-a-registracny-formular/

 

Rýchly kontakt

JUDr. Anna Žoldošová: +421 905 389 040, pzspp@pzspp.sk


Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás!